ÖNÜMLER

Önümleriň wideosy

IWAVE FD-6100 IP MESH moduly simsiz geçiriji HD wideo 9 km

FD-6100 - tekjäniň daşynda we OEM integrirlenen IP MESH moduly.
Pilotsyz ulaglar üçin uzak aralyk simsiz wideo we maglumatlar baglanyşyklary Drones, UAV, UGV, USV.Oorapyk, ýerasty, dykyz tokaý ýaly çylşyrymly gurşawda güýçli we durnukly NLOS ukyby.
Programma üpjünçiligi arkaly sazlanyp bilinýän üç zolakly (800Mhz / 1.4Ghz / 2.4Ghz).
Hakyky topologiýa ekrany üçin programma üpjünçiligi.

IWAVE Handheld IP MESH Radio FD-6700 Daglarda görkezilýär

FD-6700 - Köp sanly wideo, maglumatlar we ses hödürleýän Handheld MANET Mesh Transceiver.
NLOS we çylşyrymly gurşawda aragatnaşyk.
Hereket edýän toparlar kyn dag we jeňňel gurşawynda işleýärler.
Taktiki aragatnaşyk enjamlaryny talap edýänler gowy çeýeligi we güýçli NLOS geçiriş ukybyna eýedir.

El bilen dolandyrylýan IP MESH radio toparlary binalaryň içinde işleýär

Hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini simulasiýa etmek üçin görkeziş wideosy binalaryň içindäki wideo we ses aragatnaşygy we binalaryň daşyndaky gözegçilik merkezi arasynda wideo we ses aragatnaşygy bilen işleri ýerine ýetirýär.
Wideoda her bir adam biri-biri bilen aragatnaşyk saklamak üçin IWAVE IP MESH Radio we kameralary saklaýar.Bu wideo arkaly simsiz aragatnaşyk öndürijiligini we wideo hilini görersiňiz.

Okuw nusgasy

2021-nji ýylyň dekabrynda IWAVE Guangdong Aragatnaşyk Kompaniýasyna FDM-6680-iň öndürijilik synagyny geçirmäge ygtyýar berdi.Synagda “Rf” we geçiriş öndürijiligi, maglumatlaryň tizligi we gijä galmagy, aragatnaşygyň aralygy, dykylmaga garşy ukyplylygy, aragatnaşyk mümkinçiligi bar.
IWAVE IP MESH ulag serişdesi çözgütleri, kyn, dinamiki NLOS gurşawynda, şeýle hem BVLOS amallary üçin giň zolakly wideo aragatnaşygyny we dar zolakly real wagt ses aragatnaşygyny hödürleýär.Jübi ulaglaryny güýçli ykjam tor düwünlerine öwürýär.IWAVE ulag aragatnaşygy ulgamy adamlary, ulaglary, robot we uçarmanlary biri-biri bilen baglanyşdyrýar.Hemme zadyň baglanyşygy bolan bilelikdäki söweş döwrüne gadam basýarys.Sebäbi real wagt maglumatlary ýolbaşçylara bir ädim öňde we ýeňişe ynanyp has gowy karar bermäge mümkinçilik berýär.
“Jincheng New Energy Materials”, dag-magdan we gaýtadan işleýän zawodda ýerleşýän we gaty çylşyrymly şertlerde energiýa materiallaryny geçiriji turbageçirijisiniň pilotsyz robot ulgamy barlagyna miras elde barlagy täzelemeli.IWAVE simsiz aragatnaşyk çözgüdi diňe bir has giň gurşawy, kuwwaty artdyrmagy, has gowy wideo we maglumatlary real wagt hyzmatlaryny bermek bilen çäklenmän, robotyň turbada ýönekeý tehniki işleri ýa-da gözlegleri geçirmegine mümkinçilik berdi.
MANET (ykjam mahabat ulgamy) näme?MANET ulgamy ykjam (ýa-da wagtlaýyn stasionar) enjamlar topary bolup, infrastruktura zerurlygynyň öňüni almak üçin beýlekileri ulanýan özbaşdak jübüt enjamlaryň arasynda ses, maglumat we wideo akymlaryny üpjün etmeli.& nb ...
MANET (ykjam mahabat ulgamy) näme?MANET ulgamy ykjam (ýa-da wagtlaýyn stasionar) enjamlar topary bolup, infrastruktura zerurlygynyň öňüni almak üçin beýlekileri ulanýan özbaşdak jübüt enjamlaryň arasynda ses, maglumat we wideo akymlaryny üpjün etmeli....
Hangzhou ** Giriş bazasy ** Akylly tehnologiýa kompaniýasy, robot it synag hasabaty üçin ulanmak üçin simsiz mahabat tor radiosyny saýlaň.Taslamanyň wagty 2023.10 Önüm 2Watt 2 * 2 MIMO IP MESH Link Miniature OEM Tri-Band Sanly IP MESH Maglumat baglanyşygy Ip Mesh Oem Sanly maglumatlar L ...